grid deluxe
 

Almunge Kyrkliga Samfällighet

Almunge kyrkliga samfällighet består av Almunge kyrka, Knutby kyrka, Bladåkers kyrka och Faringe kyrka.
Uppdrag: Upprättande av vård- och underhållsplaner för varje byggnad, vilket innebär följande: inventering ( inklusive skador, allmän kondition och framtida underhållsbehov), kulturhistorisk bedömning, upprättande av åtgärdsförslag och åtgärdsplaner för aktuella byggnader. Uppdraget avser hela byggnaden utvändigt och invändigt, grundkonstruktion, stomme, väggar (inkl. fönster och dörrar) och tak samt utsmyckning, byggnadsdelarnas material och ytskikt.

Werket genomförde uppdraget genom Henrik Lehman och Ingvar Jonsson i samarbete med antikvarie Johan Dellbeck/ Upplands museet. Uppdraget utfördes under 2005 och gällde samtliga kyrkor samt dess komplementbyggnader såsom klockstaplar, stigportar, kyrkogårdsmur, bårhus och gravkor.

Beställare: Almunge Kyrkliga Samfällighet

År: 2005

Kategori: Kyrkobyggnader

Projekttyp: Vård- och underhållsplaner

Omfattning: 4 kyrkor inklusive komplementbyggnader

Almunge kyrkliga samfällighet
Almunge kyrkliga samfällighet