grid deluxe
 

Brf Fenix

Tomten för Brf Fenix ligger i gränslandet mellan stad och villaområde.
Vårt projekt blir länken mellan dessa båda. Mot Stationsgatan reser sig
gatuhuset i en stadsmässig skala, medan parkvillorna på gården
närmare knyter an till omkringliggande småhusbebyggelse. Materialval och utformningen
av tomten binder samman de två byggnadskaraktärerna och bidrar till
ett modernt och identitetsskapande utryck.

Beställare: Skanska

År: 2007

Kategori: Bostäder

Projekttyp: Parallellt uppdrag

Omfattning: cirka 4650 m²

Foto/illustration: werket

Sitplan, Brf Fenix
Brf Fenix, parallellt uppdrag