grid deluxe
 

Edebo - Ununge Pastorat

Vård- och underhållsplaner
Våra äldre kyrkobyggnader är en värdefull del av det Svenska kulturarvet och det är viktigt att vi vårdar dessa kulturskatter till efterföljande generationer. Ofta är det medeltida byggnader som är byggda med gammal teknik och med stora kulturvärden. Att vårda och underhålla dessa byggnader kräver både kunskap och pengar vilket har lett till att Svenska kyrkan kräver att varje församling måste planera underhållsbehoven mer långsiktigt. Svenska kyrkans församlingar är skyldiga enligt lag att upprätta vård- och underhållsplaner för sina kyrkor och komplementbyggnader. För att församlingarna ska kunna söka restaureringsbidrag så krävs att församlingarna har upprättat dessa dokument. Detta gäller församlingars / samfälligheters egendom som omfattas av lag (1988:950 och 1988:1188) om kulturminnen mm (med senare tillägg och ändringar) särskilt beaktande 4 kap. kyrkliga kulturminnen.

Upprättande av vård- och underhållsplaner för varje byggnad innebär följande: inventering (inkl.skador, allmän kondition och framtida underhållsbehov), kulturhistorisk bedömning, upprättande av åtgärdsförslag och åtgärdsplaner för aktuella byggnader. Uppdraget avser hela byggnaden utvändigt och invändigt. Grundkonstruktion, stomme, väggar (inkl. fönster och dörrar) och tak samt utsmyckningar. Byggnadsdelarnas material och ytskikt.Edebo kyrka

Edebo kyrka
Kyrkan byggdes som salskyrka i slutet av 1400-talet. En mindre träkyrka med liten sakristia i sten fanns tidigare på platsen. Kyrkans kalkmålningar är målade ca 1515. I samband med detta ersattes tunnvalven av trä med tegelribbvalv. Klockstapeln uppfördes 1758. Bårhuset uppfördes 1934 efterritningar av I. Tengbom. På norrsidan finns det Engelcrantzka gravkoret som är uppfört ca 1790.Ununge kyrka

Ununge kyrka
Kyrkan byggdes som salskyrka i slutet av 1300-talet. (ev. redan på 1200-talet). Målningar från 1897 års restaurering. Klockstapeln är troligen från början av 1600-talet.

Beställare: Edebo - Ununge pastorat
År: 2008
Kategori: Byggnadsvård, Kyrkobyggnader
Projekttyp: Vård- och underhållsplaner
Foto/illustration: werket arkitekter
Bårhuset, Edebo.

Edebo, vy mot väster.

Edebo, vy mot koret i öster.

Ununge klockstapel

Ununge, vy mot nordöst från läktaren.