grid deluxe
 

Ekonomigården

På Gamla Kyrkogården, invid Villavägen, ligger en ekonomigård från 1960-talet avsedd för kyrkogårdens underhåll och expedition för besökande. Den var i stort behov av om-och tillbyggnad för att klara myndighetskrav och lokalerna behövde även anpassas för Kyrkogårdsförvaltningens verksamhet. Behovet var framför allt att skapa en ny expeditionsdel, funktionella och flexibla personalutrymmen, samt verkstad med garage/förråd.

Kyrkogården är skyddad enligt kulturminneslagen och därför har vi haft ett nära samarbete med Länsstyrelsen från programskedet till färdig byggnad.

Den nya byggnaden ligger mot norr och är direkt avgränsande mot kyrkogården. Med en glasad länk ansluter den till det befintliga. Den gamla ekonomigården och de omgärdande murarnas utformning har varit grunden för karaktären på nybyggnaden. Fasader av tegel och målad träpanel där tegelmurning och takfötter har bearbetats med extra omsorg. Tak av koppar.

Den nya besöksexpeditionen är tydlig och vänd mot Villavägen. En avgränsad trafik- och personsäker inre gård har skapats.

Beställare: Uppsala Kyrkliga Samfällighet

Byggår: 2014

Kategori: Kulturbyggnad

Projekttyp: Om- och tillbyggnad

Omfattning: cirka 430 m2 tillbyggnad och 630 m2 ombyggnad

Foto/illustration: Tim Meier / Werket