grid deluxe
 

Futurum

Futurum är en 4-9 skola med fritidsverksamhet. Den hette ursprungligen Kvarnängsskolan byggdes på 1960-talet och har senare genomgått en genomgripande ombyggnad till skola 2000. Skolan lider idag av brist på struktur med stora öppna ytor som är genomgångsrum. Antalet fullgoda klassrum med dagsljus är för lågt.

Werket fick i uppdrag att lösa problemet med ett för lågt antal klassrum och grupprum och en svårorienterad och rörig miljö. Vi löste uppgiften genom ett förslag där skolbyggnadens grundstruktur återupprättas och andelen lågutnyttjad genomgångsyta minskas. För att komma tillrätta med bristen på rum med dagsljus i den djupa huskroppen har vi ritat en entresolvåning som till del tar de höga ljusgårdarna i anspråk och rymmer grupprum. Nya undervisningslokaler har tillkommit för NO-ämnen, biologi, fysik och kemi. Förslaget omfattar även ombyggnad av ljuslanterninerna för att sänka energiförbrukningen och få ett bättre ljus.

Beställare: Håbo kommun
Byggår: 2015
Kategori: Utbildning
Projekttyp: Ombyggnad; program-, kalkylhandling
Omfattning: 6 000 m²
Foto/illustration: werket

Futurum, enl. förslag till ombyggnad.