grid deluxe
 

Lokalutredning för Vård och Bildning

Inför omorganisationen av Uppsala kommun 2004 från kommundelsförvaltningar till en central organisation gjorde werket arkitekter en strategisk översyn av det totala lokalbeståndet för Råd- och stöd, Vård och bildning. Vi inventerade befintliga lokaler och kartlade möjliga nya lokaler att förhyra för att samla de nya sammanslagna verksamheterna. En väl genomtänkt placering av de olika enheterna var av största vikt eftersom klienterna ofta är i en svår situation. Lokalerna skulle till del samordnas med Landstinget. I samband med omorganisationen tog vi även fram ett antal behovsprogram som underlag till politiska beslut.

Beställare: Uppsala kommun Fastighetskontoret
Byggår: 2002
Kategori: Kommunal verksamhet – kontor och klienter
Projekttyp: Utredning
Foto/illustration: werket arkitekter