grid deluxe
 

Q-MED AB / Galderma

Beställarens önskemål är en sammanhållen arkitektur med tydlig identitet för att stärka företagets varumärke. Interiört har stor vikt lagts vid hållbara materialval och gestaltning för att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö. I kontorsbyggnadernas gemensamma utrymmen har beställarens konstintresse fått komma till uttryck. Ljusmiljön har ägnats stor omsorg och Werket har samarbetat med en ljuskonsult vid projekteringen av kontorsbyggnaderna. Projekten har föregåtts av detaljplanearbete och programarbete som utmynnat i färdiga bygghandlingar. Som ett led i Galdermas hållbarhetsarbete och för att säkra en god energihushållning har man satsat på ett energilager i form av en jordvärmeanläggning som till del försörjer byggnaderna inom fastigheten.

Q-MED02b_1

Beställare: Q-MED
Byggår: 2005–2007
Kategori: Kontor/ Lab
Projekttyp: Nybyggnad
Omfattning: 7 500 m²