grid deluxe
 

Rasbokilskyrka

Rasbokils kyrka är en medeltida kyrka som i sin helhet är uppförd i början av 1500-talet. Kyrkan är en tornlös salkyrka av gotisk typ. Kyrkan är uppförd med murkverk av sten som är putsad i ljusgult med vita omfattningar och hörnmarkeringar. Rasbokils kyrka har ett speciellt kulturhistioriskt värde eftersom den inte har genomgått någon om- eller tillbyggnad förutom att fönsteröppningarna vidgades vid mitten av 1700-talet. Kyrkans interiör är rikt dekorerad med målningar från 1520.

Kyrkans fasader hade puts- och färgskiktsskador samt allvarliga sprickor. Fasaderna åtgärdades och en sprickutredning genomfördes. De spånklädda takytorna uppvisade skador och spån låg fel vilket krävde en separat utredning. Kyrkans invändiga putsväggar med målningar uppvisade sprickor och bombslag i putsytorna. Hela interiören var i stort behov av rengöring av en konservator.

Uppdraget avsåg skadeinventering och upprättande av handlingar för ansökan om tillstånd och ansökan om Kyrkobyggnadsbidrag. Restaureringsarbetena delades upp i två etapper, en etapp för utvändiga mur- och puts arbeten och en invändig etapp för åtgärdande av sprickor och putsskador samt invändig rengöreing av väggar och valv.

Werket genomförde uppdraget genom Henrik Lehman och Ingvar Jonsson i samarbete med Uppsala Byggstyrning AB och antikvarie Johan Dellbeck på Upplands museet.

Beställare: Rasbo Kyrkliga Samfällighet
Byggår: 2006-2009
Kategori: Kyrkor
Projekttyp: Skadeinventering

Rasbokilskyrka