grid deluxe
 

St Birgitta Kyrkcenter

St Birgitta kyrka ligger på en trädbevuxen höjd nära Knivsta centrum. Terrängen mot väster är starkt sluttande. På och i anslutning till området finns flera fornlämningar- skeppssättning och runstenar.

Uppdraget bestod i att ta fram ett underlag för kommunens detaljplanearbete utifrån förändring av verksamhet (fd orgelfabrik) och exploateringsgrad mm för nyinköpta grannfastigheten. Del av kommunens mark som införlivas ingår i uppdraget. Två alternativ har tagits fram, ett där orgelfabrik behålls och ett där den ersätts av nybyggnad. Pastoratets tanke var att skapa ett kyrkcentrum med lokaler som kompletterar kyrkans verksamhet i del av den nya byggnaden.

Vårt förslag bygger på att behålla känslan av ett avgränsat område som ger möjlighet att innehålla kyrklig och profan verksamheter, boende och ev. förskoleverksamhet. En ändring av detaljplan krävs för att kunna uppföra den storlek av byggnader och det ändrade användningssätt som kyrkan önskar. Förslaget redovisar en högsta våningshöjd på 4 våningar med källare. För att skapa en mer intim karaktär mot öster och det ”kyrkotorg” som är tänkt tillsammans med klockstapel, så ges byggnaderna en lägre våningshöjd vid entréer i anslutning till kyrkan. Detta för att ge respekt för kyrkobyggnad med högt arkitektoniskt värde. Församlingen har önskemål om utökat kyrkorum – ingen yta för detta är angiven på förlaget. Häradsvägen omformas som en gåfartsgata. Infart sker mellan granitstolpar – avgränsning av kyrkcentret av befintliga granitstolpar med rödmålat staket. Stor hänsyn skall tas till växtlighet och terräng.

Beställare: Knivsta pastorat, Svenska kyrkan
År: 2016-17, pågående
Kategori: Kyrka
Projekttyp: Underlag för ändring av detaljplan
Omfattning: Cirka 5000 kvm nybyggnad
Foto/illustration: werket