grid deluxe
 

Tuna Kyrka

Tuna kyrka är uppförd vid slutet av 1200-talet. Långhuset är uppfört under folkungatid. Kyrkan är en salkyrka som är byggd av sten och tegel. Tegelfasaderna är dekorerade med blinderingar, nischer och strömskift och sockeln består av en ca 2 m hög stenfot. Vapenhuset, med sekundärt valv är uppfört under samma period och tillhör de äldsta i Uppland. Kyrkan välvdes under 1400-talet. Sitt nuvarande exteriöra utseende fick kyrkan vid en hårdhänt restaurering 1892-94.

Kyrkans fasader hade skador på fasadernas putsade delar och murfogar. kyrkans entréportal i väster var i så dåligt skick så att rasrisk förelåg. Kyrkans samtliga fönster är av gjutjärn och tillkom under den stora restaureringen vid 1800-talets slut. Fönstren är rikt dekorerade med spröjsverk av gjutjärn. Invändigt finns en båge med dekorativa blyinfattade färgade glasrutor. Samtliga fönster uppvisade rostangrepp och fönstrens kittfalsar var allvarligt skadade.

Uppdraget delades upp i olika skeden:
- skadeinventering, ansökan om Kyrkoantikvarisk
ersättning.
- upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling
och genomförande.
Restaurerings arbetena delades upp i två etapper ; en etapp för mur- och puts arbeten och en etapp för fönsterrenovering.


Tuna kyrka

Beställare: Rasbo mfl. församlingars kyrkliga samfällighet
År: 2003-2004
Kategori: Kyrka
Projekttyp: Restaurering
Foto/illustration: Werket


plan_fasadUntitledUntitled